دانلود(فصل 5 کنترل مدیریت بودجه بندی)

حجم فایل : 160.7 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 56 بسمه تعالی فصل 5 کنترل مدیریت - بودجه بندی حسابداری مدیریت کنترل مدیریت استفاده ازبودجه بجای ابزارهای نظارتی دیگر درکنترل کنترل مدیریت کنترل دیگران کنترل زیرمجموعه کنترل مردم وفعالیتها کن|50677652|akh1720509|اِی کِی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان فصل 5 کنترل مدیریت بودجه بندی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

حجم فایل : 160.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 56
بسمه تعالی
فصل 5
کنترل مدیریت - بودجه بندیحسابداری مدیریت کنترل مدیریت
استفاده ازبودجه بجای ابزارهای نظارتی دیگر درکنترل
کنترل مدیریت
کنترل دیگران
کنترل زیرمجموعه
کنترل مردم وفعالیتها
کنترل توسط ارقام
کنترل جهت دستیابی به اهداف ازپیش تعیین شده .
کنترل افرادبااستفاده ازتکنیکهای مطمئن مثل اعداد.
حسابداری مدیریت
کنترل مدیریت همه حسابداری مدیریت نیست .
تاآنجاییکه اعداددرگیرباشدحسابداری مدیریت است .
اعداددرحسابداری مالی کاربرددارد.
درست است که حسابداری بامالی عجین شده ولی حسابداری بدون توجه به کنترل معناندارد.ارزش اطلاعات غیرمالی رانبایددست کم بگیریم.

کنترل مدیریت - بودجه بندی 2مقدمه چشم انداز فصل 5 شرکتها با بودجه برنامه ریزی می شوند.
بودجه بندی عملیاتی مختلف
بودجه بندی یک ابزارمهم برنامه ریزی است که درآن هزینه هاودرآمدهای سازمان )بطورکلی (وزیرمجموعه اش مشخص می شود.
بودجه منطقی سلسه اهدافی رامحیامی کندکه می تواندجنبه های مالی فعالیتهای قابل برنامه ریزی شده راپوشش دهد.
بودجه یک نوع طرح وبرنامه است که مدیران سعی می کنند آنراانجام دهندوبه ان دست یابند.
شرح داستان بودجه بدون پرداختن به وظیفه کنترلی آن ناتمام است.این فصل دراین خصوص است .
کنترل مدیریت - بودجه بندی 3 به موضوعات عمومی درزمینه کنترل می پردازد.
مفهوم کنترل
بسط مفهوم کنترل
باشناخت موضوعات فوق رابطه بین کنترل مدیریت وبودجه بدست می آید.
به بحث دررابطه بادامنه کنترل مدیریت می پردازد.که دربعضی مواقع ازعبارت حسابداری مدیریت استفاده می شودولی باتمرکزمتفاوت .
تعاریف ”سیستم های کنترل مدیریت ”درمکاتب فکری مختلف
تعاریف مختلف سیستم های کنترل مدیریت درعمل
ارزیابی کلی ازادبیات کنترل مدیریت
مشخص کردن نیازهای عملی که مدیران رابرای طراحی سیستم های کنترل مدیریت هدایت می کند.
ایجادارتباط بین کنترل مدیریت عمومی وکنترل بودجه ای
جنبه های کنترلی هزینه یابی استانداردوبودجه


کنترل مدیریت - بودجه بندی 4 چشم انداز فصل 5 مفهوم کنترل کنترل را نمی توان محدودبه حسابداری مدیریت نمودولی فهم حسابداری مدیریت ازجنبه های کنترل آسان است .
دامنه نامحدودکنترل شامل چندین سطوح مختلف تجزیه وتحلیل می باشد(ازافراددرون سازمان تامحیط های اجتماعی ).این محیط هابه ترتیب توسط روانشناسی,جامعه شناسی سازمانی وتئوری های اجتماعی وسیع اداره می شوند.
سوال اساسی مشترک بین آنها: چه کسی چه کسی راکنترل می کند؟وبرچه اساسی ؟
باطرح این سوالات بامجموعه ای ازموضو...