دانلود(پرپوزال امکان سنجی پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در موسسات آموزش عالی)

هدف از این در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات46حجم0/128 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پروپوزال پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده: این تحقیق با هدف امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگبودجه ریزی عملیاتی,اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,امکان سنجی طراحی بودجه ریزی عملیاتی,امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی,امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,پروپوزال امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,پروپوزال امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی,پروپوزال بودجه ریزی عملیاتی|42075243|akh1720509|اِی کِی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پرپوزال امکان سنجی پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در موسسات آموزش عالی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هدف از این در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات46حجم0/128 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پروپوزال پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده: این تحقیق با هدف امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به عمل آمده است. به این منظور بر اساس مدل شه ((sheh ، طبقه بندی سه گانه ای از میزان توانایی (توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی)، میزان اختیارات (اختیار سازمانی، اختیار قانونی و اختیار رویه ای) و میزان پذیرش (پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- پیماشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معاونین دانشگاه، روسای دانشکده ها و مدیران و کارشناسان حسابداری و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به تعداد 78 نفر بودند که با پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای كرونباخ بدست آمده برای میزان توانایی بودجه ریزی عملیاتی 0/85، میزان اختیارات 0/77 و میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری0/81محاسبه گردید. نتایج حاصل آزمون t تک گروه نشان داد، هر سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش (در سطح معنا داری 0.01>p ) برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های آزمون فریدمن، از میان عوامل مورد مطالعه؛ پذیرش مدیریتی، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی از مهم ترین عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی در این واحد، می باشند. واژگان کلیدی:مدل شهبودجه ریزی عملیاتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مقدمه:طی سالهای اخیر فشارهای فزایند ه ای در زمینه نظارت مالی بر سازما ن ها، تقریبا در تمامی كشورهای جهان به چشم می خورد. این فشارها ناشی از محدودیت منابع ، افزایش حساسیت های جامعه و گرایش سیاستمداران در جلب رضایت مردم به منظور ارائه عملكرد مثبت در جهت كسب مقبولیت، مشروعیت و پاسخگویی در راستای بهبود مدیریت بر منابع مالی بوده است . بسیاری از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام بودجه ریزی خود را در یك فرآیند بهبود یا تغییر به یك نظام عملكرد محور یا عملیاتی كه در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملكرد دستگاههای اجرایی شفاف و قابل درك است، نزدیكتر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای فراهم آورند)حسن آبادی و نجارصراف، 1387). در واقع بودجه ریزی عملیاتی، ابزار مدیریتی سودمندی به شمار می آید که برای تولید و تبادل اطلاعات حال و آتی بر اساس شاخص ها و استانداردهای عملكردی به منظور تنظیم بودجه برای برآورد و سنجش عملکرد سازمانها ضروری می باشد. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز که مسئول كشف و نشر دانش و فراهم سازی آموزش و یادگیری عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و كمك به توسعه جوامع هستند، به عنوان یك نظام (سیستم) از چندین زیر نظام تشكیل شده اند که اساسی ترین نظام مدیریتی آن نظام مالی است (ساكتی و سعیدی، 1386). استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در نظام مالی دانشگاه ها عوامل اثر بخشی و صرفه جویی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می كند. اهمیت موضوع فوق موجبات توجه و اصلاحات اخیر در نظام بودجه ای دانشگاه های کشور و حرکت به سوی بودجه عملیاتی را نشان می دهد. به طوری که در قانون برنامه چهارم توسعه، دانشگاه ها نه تنها باید نظام بودجه ریزی خود را از بودجه ریزی برنامه ای به بودجه ریزی عملیاتی تغییر دهند بلکه (در اجرای بند الف ماده 49 این قانون)، موسسه های آموزش عالی ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به بهای تمام شده فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تعیین هزینه سرانه دانشجو در رشته های مختلف به منظور تامین منابع مالی هستند.از سوی دیگر به استناد این ماده، قانون برنامه چهارم توسعه کشور که اعتبارات هزینه ای دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی دولتی براساس قیمت تمام شده به آنها اختصاص خواهد یافت و با توجه به توسعه همه جانبه موسسه های آموزش عالی در کشور، نیاز به بهبود شیوه های کنترل و مدیریت منابع مالی در آن احساس بیشتری می شود. این امر می تواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاه ها به مقوله کارآیی و اثربخشی منابع مالی شود. تنها راه تحقق این اهداف استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی عنوان شده است. ویژگی و وجه تمایز این نظام از نظام بودجه ریزی موجود، تاکید روی اهداف، نتایج و محصول هر یک از اقلام هزینه ای و افزایش قدرت پاسخگویی دانشگاهها است. دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان یکی از موسسه های آموزش عالی از این امر مستثنی نمی باشد و تغییر در نظام بودجه ریزی این دانشگاه به مثابه سایر دانشگاه های کشور امری ضروری به نظر می آید .بر اساس این تحقیق در پی مشخص نمودن عوامل متعددی نظیر میزان شناخت و دانش مدیران و کارشناسان نسبت به این نظام و سایر عوامل انسانی و رفتاری مرتبط با استقرار بودجه عملیاتی و همچنین مشکلات و موانع و ظرفیت های موجود برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد.با توجه به مطالعات نظری و شرایط موجود در موسسه های آموزش عالی کشور می توان امکان استواری بودجه ریزی عملیاتی را در قالب سه عامل پذیرش، توانایی و اختیار تقسیم بندی نمود. عامل پذیرش شامل پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی می باشد. عامل توانایی نیز از سه گروه توانایی فنی،توانایی ارزیابی عملکرد و توانایی انسانی تشکیل می گردد. همچنین عامل اختیار نیز شامل اختیار قانونی، اختیار رویه ای واختیار سازمانی می باشد. لذا در این تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب گردید تا امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در این دانشگاه مورد مطالعه قرار گیرد. فهرست مطالبفصل اول : کلیات تحقیق 1-1) بیان مسئله تحقیق 21-2) اهمیت موضوع تحقیق 41-3) اهداف تحقیق 41-4) سئوالات و فرضیه های تحقیق 41-5) چارچوب نظری تحقیق1-6) مدل تحقیق 1-7)تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی1-8) روش تحقیق1-9) قلمرو تحقیق 1-10) جامعه آماری مورد مطالعه و حجم نمونه 5 فصل سوم : روش شناسی تحقیق 3-1) نوع مطالعه 763-2 )روش تحقیق 763-3) جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه 763-4) فرضیات تحقیق 773-5) ابزار گردآوری اطلاعات 773-5-1) مطالعه اسناد وكتابخانه ای 773-5-2) پرسشنامه 783-6)سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهش 793-7) روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 803-7-1) آمارتوصیفی 803-7-2) آمار استنباطی 80 فهرست منابع فهرست جداول جدول (3-1): مشخصات پرسشنامه بر حسب شماره سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق 78جدول(3-2): ضرایب پایایی پرسشنامه(آلفای كرونباخ)، برای متغیرهای پژوهش 79
"